Skip to main content

Table 1 Primers for GABAA receptor subunits and the internal control

From: Transient change in GABAA receptor subunit mRNA expression in Lurchercerebellar nuclei during Purkinje cell degeneration

  forward reverse
GABAA alpha1 5'-gccccgagctgtgcaa-3' 5'-ggtccaggcccaaagatagtc-3'
GABAA alpha2 5'-acagtccaagccgaatgtcc-3' 5'-aacggagtcagaagcattgtaagt-3
GABAA alpha3 5'-aacaaatctgtggaagtagcacagg-3' 5'-tctctgtcccaacaacatggcc-3'
GABAA alpha4 5'-ataagtgcggagtgccccatg-3' 5'-tcccaaatttcaaagggcag-3'
GABAA alpha5 5'-gcagcttgaggactttccaatg-3' 5'-ggtaagcataactgccaaatttca-3'
GABAA beta1 5'-accagagtgccaatgaaaagaac-3' 5'-gctgaggagaatattgccgtg-3'
GABAA beta2 5'-ccacatccgaagcagtaatggg-3' 5'-tgctggaggcatcataggc-3'
GABAA gamma1 5'-cactccttgtactcactgtgtggt-3' 5'-tccttcctccactagctcagtcc-3'
GABAA gamma2 5'-caaatacatggagcattggaagc-3' 5'-tcatagtcatcatctgacttttggc-3'
GABAA gamma3 5'-ttcagttgaggcagctgatca-3' 5'-ctgaggcccatgaagtcaaac-3'
GABAA delta 5'-gtggccagcattgaccatatc-3' 5'-tctgatgcaggaacacagtcatg-3'
HPRT 5'-gcctaagatgagcgcaagttg-3' 5'-tactaggcagatggccacagg-3'